MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Csokonai Vitéz Mihály

D[ebreceni] Magyar Psyche[1]

A poétai és lakadalmi felség kegyelmével. Indúlt Páfusból.
Pénteken (die Veneris) Kisasszony havának 23-ikán 1795.

(1)

     A csatázó mezőkről

     Nussberg.[2] Decemb. 11d írják, hogy Feldmarsal Lieutenant
Liebesgott maga mellé vévén a ciprusi infánteriából két bataliont
Eroszokból és egy osztályt a serviai volontérokból, még aznap
kiindúlt, és a mi Literatúr-posztunkat addig attakírozta, hogy
General Offerhaus, Májor Plátó és Dragonyos Kapitány Cicero minden
officirjaival[3] s az egész Tusculana Regementtel a kemény tüzet nem
állhatván, reterálni kéntelenítettek, s maga is Professeúr a szivén
igen kemény sebet kapott, mindazáltal gyógyúlását várjuk. Az ellenség
a mi posztunkat elfoglalván, rajta mindjárt Szerelem Fáját állított, s
nagy Vive le Amour! kiáltások között beljebb nyomúlt.

     Mädchendorf. December 16-dikán Így ír egy levelező barátunk,
hogy a múlt csatába megsebesíttetett Proffesseúr halál[4]
regementjéből való apró fekete karabélyossai a veisenburgi lineákon
elmaschrirozván a Magyar Niederlandra beütöttek. "A csata (ezek a
privát levél szava) részünkről nem igen kemény volt, s a várat az öreg
comendáns, jóllehet még tovább is tarthatta volna, mindjárt általadta
capitulátióra, ahol is mindent, ami a várhoz tartozott, Professeúr
nevében elfoglaltunk. A mieink katonai symboluma e' volt: Clare, ou
la Mort!"[5]

     Franciaország

     Párizs. Dec. 10d. Ma tett a házi jóra ügyelő Comissio némely
ártalmasokról panaszt a Convent előtt. "Hazafiak (így szólott az
egyik) ma van az a szerencsés nap, melyben jelenthetem tinéktek, hogy
a házi bóldogságnak ellenségei, kik már a Conciergerie-be vagynak,
utólsó szándékjokat füstbe menni szemlélték. A Respublica baráti
hízelkednek magoknak azzal, hogy sem Solitude, sem Morosite, sem
La Trappe, sem a Celibek Vendéje az ő közjóra való törekedéseknek
elrontására elég erővel nem bírhattak. Él ez a Respublica, s ebben sem
a házi dictátorság, sem a belső despotismus, sem semmi nem tész kárt,
valami a Constitutio ellen van: Él ez a Respublica, és ennek tagjai
megoszolhatatlanok. Éljen az egyenlőség, és ez a megoszolhatatlan
Respublica!

     A Convent decretálta 1.) Hogy ez a beszéd kinyomtattassék. 2.)
Hogy a foglyok a Hymenale forumnak általadattassanak. 3.) Hogy akik
a Respublicába bé nem állanak, vagy abból emigrálnak, vagy idegen
Constitutiót s aristocratismust vesznek be, mindazokra szorossan
vigyázzon a házi jóra ügyelő Comissio. Ezt követte a népnek tapsolása,
és mindenfelé ilyen kiáltás hallatott: Vive l'Egalité! Vive la
République!

     Másnap a foglyok a Hymenale forum eleibe vitettek, ahol is St.
Amour kérdőre vonván őket, procatorul előállott la Morie, s nagy
indúlatok között folyván az egész törvénytétel, csakugyan e' lett a
vége, hogy a sententia kimondatott reájok, s még aznap a Champagner
Piacon, ebéd után mindjárt legulotiniroztattak.

     Egy elólthatatlan tűzről van emlékezet a kűlső levelekben, melyről
már eddig egyebet nem tudhatunk, hanem 1.) hogy az ólthatatlan. 2.)
mindent egyszerre emésztő lánggal fut keresztűl. 3.) a Convent a
közjóra ügyelő Comissiónak adta által a megvizsgálásra. 4.) hogy
az ártalmasnak ítélte s veszedelmesnek az emberi nemzetségre nézve!
Én pedig egy eroticus író után ilyen értelmemet közölhetem róla az
érdemes Publicummal, hogy ez 1.) minden emberbe megvan. 2.) az
ifjúságnak eleitől fogva kezd éledni és sebes tűzzel éget. 3.) óltása
még veszedelmesebb. 4.) ezt ha óltani nem lehet, rejtegetni kell,
s csak egy hasonlóképpen égő személynek lehet kijelenteni, annak is
csak pap hírével. 5.) ezt csak a vénség jege ólthatja el, vagy ha
valaki a serráilba s hárembe igyekezik promotiót kapni. 6.) ezzel az
ólthatatlan tűzzel egész vigyázással kell járni a más szalmája körűl.
7.) ez az emberi nemzetségre nézve nemcsak nem ártalmas, hanem
hasznos, sőt elmúlhatatlanúl szükséges is.

     A neuvidi újság jegyzése

     A Rhédey palotával általellenbe egy telegrafus[6], melynek
kilátása Túrig határozódott. Most legközelebb ezen írás olvastatott
rajta, amint az ezen árkushoz ragasztott réztábla mutatja: Klára!
Légy hívem, mint én tenéked. Melyre a túri paróchián lévő telegrafuson
ez látszatott: Szeretlek! tisztán, hóltig. A hír igen nagy sebességgel
repűlt, mindjárt tudva volt a két szívnél. A kis szerelmek űltek fel a
telegrafusokra s kötelét ők rángatták.

     Megbillent az a telegrafus is[7], amely a Kártigám palotája és a
jegenyefás Thuilleria között a Literaire Bastillének általellenébe
vagyon, és a Szívesség látván a telescopiumon ama jövendő boldog
együttélésnek minden gyönyörűségekkel kihímzett scénáját egy boldog ég
alatt hosszason kinyúlni, ilyen patriótai innepi igékre rángatta annak
köteleit:

     Éljen hát Budai Ésaiás, s vele
     Nyerjen díszt Ercsei Klárája kebele!

Amint mindezeket láthatni a réztáblán.

     Niederland

Nieuport. Már bizonyos nálunk, hogy a niederlandi statusok a frigyes
Belgium Constitutióját bevették, van is reménységünk, hogy attól el
nem állanak. A szövetség mind a két részről a követek előtt esküvéssel
erősíttetett meg, zálogokat is váltottak mind a két részről. A La
Tour[8] könnyű seregét már el is indították, nagy készűletek vagynak
mindenfelé, ebből minden jókat várhatunk.

     Ánglia

London. Itt a Parlamentum még most is áll, a Felső Ház deputatiót
rendelt az Alsó Parlamentumhoz, ahonnan várják vissza őket Januarius
26-dikára a kívánt válasszal és az onnan viszontag kűldendő biztosokkal.
Ez jó lépés: örűlhet ennek egész Anglia.

     Egy anglus hajóskapitány, aki sok szép útazásairól már igen
nevezetessé tette magát, kiindúlván a Coock kapitánytól feltalált
Terra Concordiaeból[9], egynehány napi útazás után vígan szállott
ki a Caput bonae Speinél, s ott megtévén a szükséges készűleteket,
mindeneit reparáltatta; s a Terra del Fuegóban várván az időre
körűljárta az Amazonum Régiot, mely az ártatlan gyönyörűségnek
hazája, s kellemetes szelídség lakja örökös tavasszát. Itt talált
egy olyan kincsre, mely hosszas hajókázásival járó únalmait bőv
örömmel és méltó jutalommal bíztatta. Feltette ezt hajójába,
megindúlt, s boldog megelégedés mozgatta fáradt kórmányját. Három
állapodása volt, mindenikben új-új nemét érzette szerencséjének: első
volt Porto Santo, második Porto Bello, harmadik Porto Ricco,
kedves három kikötőhelyek Amerika napkeleti oldalain. Innen ment
ama nevezetes Promontoriumhoz, melynek neve is szent borzadással
hatotta meg lelkét: neve Capo Gratias a Dios. Feljebb hajózván
északra, eljutott Virginiába, hol sok kincsekkel rakodva, hazafelé
megindúlt örömkiáltások között, nyájas szellők lengedeztették feszűlt
vitorláit, s a lesimúlt habok tér útat engedtek szeretett hajójának.
A Vénus fia volt rámetszve, hatalmát esmerte Oceán. Így elére a
Fortunata Insulák közűl egybe, ott múlat most ez a nagy hajós,
várják 26d Januar, akkor köti ki hajóját az úgy nevezett the Paplan
szélére.[10]

     Spanyolország

     Ami az újságokban íratik, hogy Della Union esett volna, az nem
igaz: sőt inkább a rendet szépen viszi, s most malagai borral is
szolgált volna, de hallotta, hogy a tokaji is igen jó.

     Olaszország

     Neapolisból írják, hogy ott vagyon egy csudatévő szent ereklye,
- mely a szívfájást hathatós erejével elveszi, a hipokondriát,
melánkóliát elűzi, víg elmét ád, poétai ereje is mód nélkűl nagy
van, a szegényt gazdaggá, hatalmassá tészi, sok ha iszik belőle,
szarva nő[11], cornua sumit, barátság csinálásra is igen alkalmatos,
sat. Minden főbb vacsorákon, bálakba, solennitásokba, és kivált
- lakodalmakba el szokták vinni, szolgálnak belőle - mint más
szentségekből, - pénzért. Ára 2 arany. A neve - - - Lacryma
Christi.[12]

     Magyarország

     Debrecen. Jan. 14-dikén.[13] Itt nálunk a tojás oly módnélkűl
drága, hogy amit még atyáink sem értek, párja 4-5 krajcár, a
lakodalmak sokba kerűlnek, mert a laska, derelye csupa ráritás[14]
nálunk, a szegénység vagy ezek nélkűl ejti meg a lakzit, vagy csekély
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - a rostába maradt. - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pedig sok a
lakodalom. Az ifjúságnak csak van kurázsija: de a kakasnak tám a
confortatio se használna, - - - - - - - - A hús olcsó, de a kenyér
igen drága. - A tél minálunk igen keményen viseli magát, majd két
hónapja, hogy a hó szűntelen esik, csupa téli kánikulánk van[15]:
oly rekkenő hideg, hogy a magános emberek féltik magokat a hidegtől,
s hogy meg ne vegye őket, egy barátságos alku s egy Isten
úgysegéljen után egymás mellé búnak s úgy vexelezik a meleget.

     Erosz Birodalom[16]

     Az Erosz cárné parancsolatjára Herceg Amorov[17] négy linea
hajót és hat fragettákat kűld ki a Golfo di Fávorita tenger-öbölbe,
melyekbe a legdrágább portékákat rakatta. Az egyik tele van a
legfájinabb gyönyörűségekkel, melyekre nem mindenütt lehet szert
tenni; a másikba mind szerelmes csókok és ölelések vagynak lerakva,
számtalan Verschlágokba; a harmadik mind kellemetesség spiritussaival
telt hordókkal van megterhelve; negyedikben van külömb-külömbféle
drága portéka, ambrosia, nephente, méz, panacea, móly,
mirtus-productumok s egyéb afélék, ötödikben van a legjobb cyprusi
puskapor, mely egy szikrától is fellobban, s lángja örökké tart,
s a többi. Ezt hová kűldi, titokban vagyon, de könnyű eltalálni. A
köteleken apró szerelmek játszanak, s zászlóin B. E. és E. K. vagyon
egy öszvefogott kézzel, és ezen fejűlírással: - Az igaz szeretet
jutalma magától! mely írást két kiterjesztett szárnyú galambok
tartanak. De erről másszor bővebben - -

     Lengyelország

     A lengyel contrallor rövid időn meg fog érkezni, egész muzsikával
énekelvén a nemzeti nótát: már meg is vagynak a rendelések tétetve
a legjobbféle magyarországi borokról, amelyeket leginkább kedvel az
említett lengyel contrallor. »Lengyel! Nótákat is vonj: Mert van
úrfi, kisasszony!« - [18]

     Elegyes jegyzések

     A békesség a Tócó és Alsóberettyói hatalmasságok között megvan.
Választatott reá a két féltől egy a neutralista potentatorok közzűl
L* B*[19] úr, ez a két rész között örökös szövetséget csinált és szabad
commerciumot: végre mindeniket megeskettette, kik is kezet fogván
egymással, elfogadták a legszentebb hitet. S az utánavaló napokat
öröm között űlték meg.

     Gróf Vartenslében őnagysága főquártélyánál, s a császári
Naturae Curiosorum Kabinétjánál igen nevezetes dolgok fognak történni
januarius 27-dikén. A fársángnak igen jeles actáit fogjuk szemlélni,
amint a külső vachterek observatoriumából tudjuk. Jelen fognak lenni
e pompás és ritka gyűlésen mindazok, valakiket ez közelebbről illet,
mindaddig, míg a főbb actorok a prosceniumba vonván magokat, a
Hymeneus kárpitja lefolyik.Egy emlékezetre méltó történetet ír egy
barátunk, hogy tudniillik bizonyos hazánkbeli tudós januarius 27-dikén
a gyermekeknek diót fog hinteni. Mely végre minden gyermekek innepi
ódákat tartoznak énekelni őnékie. A Magyar Psyche is sok szerencsét
kíván e tőle tisztelt nagy embernek. Örökös háladatossággal is
viseltetik azok eránt, akikben a jó szív s valódi érdem lakik: mások
ha azt tőle meg nem nyerik, attól van, hogy nem látja bennek azokat.

     Utópia[20]

     Narrnspielen. Kos havának 15-én. A Joh. Bapt. Rousseautól[21]
említett Morosofica Facultas most legközelebben adott ki egy matériát
00000 babarus jutalomra. A matéria ez: Vajon az asszonyok emberek-e,
vagy nem? Némelyek már, amint halljuk, kezdik is mutogatni. Hanem
minthogy semmi controversiának elhatározásába az interresatus félnek
szava nem lehet: tehát minthogy itt emberekről van a szó, ebbe a
dologba bele nem szólhat - ember, nem is szólott még eddig az ideig.
Egy csakugyan Utópiában lakó Halbernarri író igyekezik ezt mostanába
megmutatni. Óhajtjuk ennek a disinterressatus írónak munkáját.
Különben is nem tudjuk, melyik csinál alábbvalót, az-e, aki tagadja,
vagy aki árkusokba mutogatja ezt, hogy: Kétszer kettő négy. - Erről
többet várunk Utópiából: minthogy itt ebbe a mi világunkba, ahol csak
a valóságok fordúlnak elő, ilyenekhez - hála legyen a jó és szép
gondolkozásnak, szerencsénk nem igen van. -

     Tudománybeli híradások

     Jelentik az érdemes publicumnak, hogy rövid időn igen jeles magyar
munka fog kijőni a sajtó alól, melyből nagyon sokat reménylhet a
nemzet. Ezt előfizetésre nem nyomtatják, mert a' nem igen szokott az
auctornak becsűletére szolgálni. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - A többit a censor magának tartotta. - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Várhatni ezen
nevezetes tudósnak több íly jeles szüleményjeit is: mert már különben
is megtette rá a szükséges készűleteket. - Az isten éltesse e tisztelt
hazánkfiát!

     T. T. mezőtúri prédikátor Ercsei Dániel úr, kiről a magyar
újságokban néhányszor volt emlékezet, a maga sacra philologiában
esméretes talentominak most egy új pédáját adta, tudniillik Ésaiás
mellé egy igen szép és ritka példájú munkát helyheztetett. Sokat
köszönhet itten m. b. T. T. Prof. Varjas úrnak. A nevezett prédikátor
úrnak vagyon igen jeles Poétai munkája is: ezt az utolsót a Psyche
írója is jól esmeri...

     T. T. Pater Révai Miklós győri professor úr némely kőlteményes
maradványokat, ritka régiségeket és fragmenteket szép számmal adott
ki eddig az ideig, jelentvén egyszersmind azt a hazafiúi kívánságát,
mely szerént óhajtja, hogy valamely tudós magyar az ilyeneket
közönségessé tévén, mentse meg az elveszéstől. Én is azért kívántam
kedves nemzetemmel közleni egy olyan originalis darabot, amely nem
tökéletes ugyan, de van benne legalább olyan, amivel megérdemelhette
ezt a helyet, amely - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -[22] Ez a darab tökéletességre nem mehetett
az Auctornak[23] reménytelen halála miatt, ő Bacchussal együtt
meghólt és eltemettetett, s végre nem vihette, amihez fogott.
Sajnálhatni, hogy így esett: de feltámadását nem várhatni, - mert
már meg is büszhödt, és valósággal nem alszik, hanem meghólt.

     De bizonyos reménység bíztat bennünket, hogy nemcsak az
autographumot rendbe szedni, hanem a literaturánk nagyobb díszére
folytatását is fogja közleni mindnyájunkkal, kik azt voltaképpen
óhajtjuk, a meghóltaknak érdemes successora... kit is ennek
teljesítésére igen kérünk, a szép tudományok nevébe kénszerítvén. A
jelentett darabot megkűldöttük érdemes olvasóinknak a Bibliotékában.

     Utólsó jegyzések

     Nyomtatott kopertával még mostan nem szolgálhattunk érdemes
olvasóink, jóllehet eléggé igyekeztünk benne, de nem lehetett,
minthogy a typographiába két sor kopertára való betű nem találtatott.
A közönséges typographiába kéntelenítettünk tehát próbálni, de
ott olyan feleletet kaptunk, hogy a communitástól instálljuk a
szabadságot.[24] Farsang végin tehát instantiát fogunk beadni,
hogy január 27-dikére szabad legyen kopertát nyomtattatnunk. -
Jegyzéseinket lásd a Bibliotékában.

     Psyche ugyan eljár az újsággal s pillangó-szárnyakon télvíz idején
is elviszi a fársángi újságokat: de olvasóinktól amellett megkívánja
a jutalmat[25], és aki ezt tőle megvonja, magának tulajdonítsa, ha a
férjének, Cupidónak, pisztolya rásűl. A szép feleség panassza hatalmas
rúgó!...

*